STT Họ Tên Giới Tính Ngày Sinh Email Điện thoại Chức vụ
1 Nguyễn Thành Trưởng Nam 10/03/1977 thptnguyenbinhkhiem.ha78@gmail.com 0914630279 Hiệu Trưởng
2 Nguyễn Đăng Diệp Nam 01/01/1972 diep_nguyendang@yahoo.com.vn 0852835377 P.Hiệu Trưởng