STT Họ Tên Giới Tính Ngày Sinh Email Điện thoại Chuyên môn Chức vụ
1 Nguyễn Minh Hiếu Nữ 01/03/1982 minhhieu19820103@gmail.com 0394923338 Tiếng Anh Giáo viên_TTCM
2 Đào Xuân Tiện Nam 15/09/1968 daoxt_159@yahoo.com.vn 0978782559 Tiếng Anh Giáo viên
3 Nguyễn Thị Thanh Phúc Nữ 07/10/1981 vnfale@yah.com.vn 0905615249 Tiếng Anh Giáo viên
4 Bành Thị Vỹ Tuyết Nữ 05/12/1983 tuyetanhnbk@gmail.com 0866735677 Tiếng Anh Giáo viên
5 Trần Thị Như Thủy Nữ 22/05/1985 thuytrantqd@gmail.com 0978678124 Tiếng Anh Giáo viên