STT Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tải về
1 Số 4423/QĐ-SGDĐT 19/12/2023

Quyết định về việc điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch tuyển dụng viên chức Sở Giáo dục và Đào tạo năm học 2023-2024
2023. QD dieu chinh bo sung Ke hoach tuyen dung

Thông báo về việc bổ sung, điều chỉnh một số nội dung kế hoạch tuyển dụng viên chức năm học 2023-2024
2023. Thong bao dieu chinh ke hoach tuyen dung vien chuc 2023-2024

Tải tập tin
2 25-KH/CB-NBK 29/05/2023

pdf24_merged

Tải tập tin
3 130/NBK 03/11/2023

NBK_Cogn văn trien khai các hoạt động phòng, chống tác hại của thuốc lá năm học 2023-2024

KTNB-kiểm-tra viec thuc hien thuoc lá năm học 2023-2024

QD KT công tác PCTH thuốc lá

Tải tập tin
4 118/Kh-NBK 18/10/2023

NBK_KẾ HOẠCH phòng chống thuốc lá 16-10-2023

NBK_Quyet_dinh_thanh_lap_BCD_phong_chong_thuoc_la_2023-2024

BNK_QUYẾT ĐỊNH BAN HANH NOI QUY KHONG THUOC LÁ 2023-2024

Tải tập tin
5 Số 95/KH-NBK; Số 96/QĐ-NBK 18/09/2023

Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ giáo dục chính trị và công tác học sinh, sinh viên năm học 2023 – 2024

NBK_KH TH nhiem vu GDCT va CTHSSV nam hoc 2023-2024

 

NBK_QUYET DINH thanh lap bcđ HSSV

Tải tập tin
6 Số 93/KH-NBK; Số 94/QĐ-NBK 18/09/2023

Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số và thống kê giáo dục năm học 2023- 2024

NBK_KH thuc hien nhiem vu ung dung CNTT, CDS va thong ke GD nam 2023-2024

 

NBK_QUYET DINH thanh lap bcđ CNTT-CĐS

Tải tập tin
7 Số 90/KH-NBK; Số 91/KH-NBK; Số 92/QĐ-NBK 25/08/2023

Kế hoạch tổ chức HĐGDNGLL, HĐHN cho học sinh K12 và Hoạt động TNHN cho học sinh khối 10, 11 năm học 2023-2024

NBK_KE HOACH HĐGDNGLL 12 2023-2024

NBK_KH HOAT ĐONG TN-HN 2023-2024

NBK_QUYET DINH BAN CHI DAO HD NGLL-HĐ TNHN 2023-2024

Tải tập tin
8 Số 89/QĐ-NBK 19/08/2023

 

* Quyết định phân công nhiệm vụ cho viên chức, người lao động năm học 2023-2024./.

NBK_CT_CHU KY_Quyết định Phan_cong_NHIEM VU_2023-2024

BANG PHAN CÔNG CM THEO MON HOC

* Quyết định ban hành Quy chế sử dụng sổ điểm điện tử từ năm học 2023-2024
NBK_QĐ Ban hanh QUY CHE SU DUNG SĐĐT 2023-2024

* Hướng dẫn nhập thông tin học sinh lớp chủ nhiệm vào vnedu.vn

Cách nhập dữ liệu học sinh lớp chủ nhiệm vào VnEdu

Tải tập tin
9 Số 2322/SGDĐT 11/09/2023

2322_SGDĐT-GDTrH_11092023-signed_01

Công điện 779_CD-TTg_ 02-9-2023 của Thủ tướng Chính phủ liên quan đến đuối nước

Tải tập tin
10 Số 93/QĐ-NBK 20/08/2023

NBK_QĐ Ban hanh QUY CHE SU DUNG SĐĐT 2023-2024NBK_Hướng dẫn thực hiện hồ sơ chuyên môn từ năm học 2018-2019 đến năm học 2023-2024./.

Tải tập tin