STT Họ Tên Giới Tính Ngày Sinh Email Điện thoại Chức vụ
1 Lê Tấn Việt Nam 10/03/1981 vietlivg@gmail.com 0849684369 Giáo viên-TTCM
2 Hồ Công Bão Nam 09/12/1981 thaongoc7413@gmail.com 0845094369 Giáo viên
3 Nguyễn Văn Chương Nam 11/02/1987 chuongnbk@gmail.com 0978450455 Giáo viên
4 Phạm Thị Phi Yến Nữ 06/05/1992 phamthiphiyen1992@gmail.com 0845784369 Giáo viên
5 Võ Xuân Vị Nam 20/05/1980 xuanvinbk@gmail.com 0886800309 Giáo viên
7 Trần Đại Tùng Nam 01/02/1979 tungt4052@gmail.com 0975195603 Giáo viên
8 Nguyễn Thị Nỡ Nữ 11/10/1991 hothanhduc2015@gmail.com 0358969785 Giáo viên
9 Nguyễn Minh Phụng Nam 25/12/1979 itaphung@gmail.com 0847284369 Giáo viên