STT Họ Tên Giới Tính Ngày Sinh Email Điện thoại Nhiệm vụ (Môn)
1 Nguyễn Văn Xí Nam 26/6/1967 nguyenvanxi67@gmail.com 0963567467 Giáo viên Sử -TỔ TRƯỞNG
2 Nguyễn Thị Yến Ni Nữ 16/08/1980 ninguyennbk@gmail.com 0846374369 Giáo viên Sử
3 Lê Thị Hồng Mơ Nữ 21/09/1990 lehongmo90@gmail.com 0382011541 Giáo viên Sử
4 Phạm Xuân Thêm Nam 30/04/1981 themtqd@yahoo.com.vn 0985427065 Giáo viên GDQP&AN