STT Họ Tên Giới Tính Ngày Sinh Email Điện thoại Nhiệm vụ (Môn)
1 Phạm Văn Hải Nam 05/8/1986 vanhainbk@gmail.com 0847718369 Giáo viên Sinh
2 Đỗ Thị Hoa Nữ 25/05/1979 Hoahoa79vg@yahoo.com.vn 0842948369 Giáo viên Hóa TỔ PHÓ
3 Nguyễn Thị Hồng Nữ 30/11/1983 0845374369 Giáo viên Sinh TỔ TRƯỞNG
4 Đoàn Minh Hùng Nam 0849374369 Giáo viên TD
5 Trần Thị Thảo Lành Nữ 01/10/1984 lanhvg@yahoo.com.vn 0846094369 Giáo viên Sinh
6 Võ Thị Thu Thanh Nữ 12/10/1982 thuthanh82nbk@gmail.com 0849294369 Giáo viên Hóa
7 Trần Lê Mỹ Phụng Nữ 20/11/1994 myphungdhqn@gmail.com 0984217751 Giáo viên Hóa
8 Đoàn Minh Hùng Nam 0849374369 Giáo viên TD
9 Võ Đình Lợi Nam Giáo viên TD
10 Nguyễn Thị Hồng Nữ 30/11/1983 0845374369 Giáo viên Sinh
11 Lữ Thị Lê Thạnh Nữ 16/11/1994 luthanh08111516@gmail.com 0985157199 Giáo viên Toán