Tin tức

Quyết định Quyết định về việc điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch tuyển dụng viên chức Sở Giáo dục và Đào tạo năm học 2023-2024

link: 2023. QD dieu chinh bo sung Ke hoach tuyen dunghttp: Trung Học Phổ Thông Nguyễn Bỉnh Khiêm

link: 2023. Thong bao dieu chinh ke hoach tuyen dung vien chuc 2023-2024